ประเด็นสำคัญของ หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ ล้วนแต่เป็นคำถามของสังคมและรัฐสมัยใหม่... อำนาจของรัฐทำอะไรกับผู้คน ทำได้อย่างไร การควบคุมความคิดขนาดนั้นเป็นไปได้หรือ จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนและต่ออำนาจของรัฐเอง มนุษย์จริงๆ จะยอมหรือ ถ้ายอม... มนุษย์จะกลายเป็นอะไร ถ้าไม่ยอม...มนุษย์จะตอบโต้อย่างไร

- บางส่วนจาก บทกล่าวตามธงชัย วินิจจะกูล

ข้อมูลหนังสือ