เมื่อข้าพเจ้ารวบรวมเรื่อง คันฉ่องส่องศาสนา ให้นานอนันต์ วิริยะพินิจ แห่งสำนักพิมพ์ลายเสือไทยไปจัดพิมพ์เมื่อต้นปีนั้น ได้กล่าวไว้ว่าถ้ามีผู้ต้องการจะรวบรวม คันฉ่องส่องพระ เสนอสู่ผู้อ่านอีกเล่มหนึ่งตามมา ก็ปรากฏว่า คันฉ่องส่องศาสนา ขายดี จำหน่ายหมดเร็วเกินคาด ข้าพเจ้าจึงต้องรักษาคำพูด โดยใช้วิธีเดิม คือรวบรวมเรื่องอันเนื่องด้วยพระสงฆ์องคเจ้าที่เขียนกระจัดพรัดพรายในที่ต่างๆ มาเข้าไว้ด้วยกัน แม้เรื่องนั้นๆ จะเคยรวมเป็นเล่มแล้ว แต่ก็เป็นเล่มที่รวมเรื่องอื่นๆ เข้าไว้ด้วยโดยที่เล่มนั้นๆ บัดนี้ก็ขาดตลาดไปแล้วโดยมาก นอกไปจากนี้แล้วข้าพเจ้ายังเขียนขึ้นใหม่อีกบางเรื่องให้ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนพูดได้ว่า คันฉ่องส่องพระ มีเอกภาพมากกว่า คันฉ่องส่องศาสนา

ข้อมูลหนังสือ