ความคิดเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องนี้ เกิดขึ้นในขณะที่ผมอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ว่าด้วยการสร้างทางรถไฟสายใต้ในช่วงสมครามโลกครั้งที่สอง ในหนังสือเล่มนั้นมีบันทึกถึงการเปิดโรงแรมเพื่อรองรับเหล่าทหารชาญชาวญี่ปุ่น โรงแรมแห่งนั้นมีชื่อว่า ยุงกิง หรือ จุงกิง และเมื่อโรงแรมแห่งนั้นมีชื่องว่าจุงกิง มันจึงชวนให้ข้องเกี่ยวกับ Chungking Express และเมื่อโรงแรมแห่งนั้นเป็นไปเพื่อการดับกำหนัดของทหาร มันจึงง่ายที่ทุกอย่างจะสรุปที่คำว่า Chungking Sexpress

ข้อมูลหนังสือ