เรื่องความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของ ปรีดี พนมยงค์ ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ณรงค์ว่าเค้าโครงเศรษฐกิจที่อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เสนอหลังการปฏิวัติ 2475 เป็นโครงการคล้ายแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มีลักษณะสังคมนิยมประชาธิปไตยและระบบสหกรณ์ไม่ได้เป็นสังคมนิยมแนววางแผนจากส่วนกลางหรือคอมมิวนิสต์ อย่างที่ฝ่ายที่คิดเห็นตรงกันข้ามโจมตีจนเค้าโครงการฉบับนี้ต้องถูกพับเก็บไป

ในภาคที่ 2 อาจารย์ณรงค์ยกตัวอย่างประเทศในยุโรปบางประทศ และเสนอความคิดที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การเก็บภาษีในอัตราที่ก้าวหน้า การรักษาผลประโยชน์ของคนงาน และของประเทศป้องกันการเอาเปรียบจากทุนต่างชาติมากไป การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม การสร้างสวัสดิการสังคมที่ทั่วถึงเป็นธรรม การพัฒนาระบบสหกรณ์ การจัดสรรเงินทุนจากกองทุนประกันสงคมไปจัดตั้งธนาคารแรงงาน ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ