งานวิจัยเรื่อง “ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น : มิติด้านการเมืองและความมั่นคง” โดยผู้เขียนเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทย ได้อาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ นับว่าเป็นข้อมูลจาก “คนใน” ที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งเป็น “คนนอก” ได้เห็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านมนมิติด้านการเมืองและความมั่นคงอย่างเป็นระบบ

ข้อมูลหนังสือ