ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ที่อยู่ในมือผู้อ่านขณะนี้ เป็นผลงานการแปลของคุณสงวน โชติสุขรัตน์ เป็นการแปลจากอักษรธรรมล้านนามาเป็นภษาไทยกลาง คุณสงวน ได้ทำการแปลเอาไว้ใน พ.ศ. 2509 ได้มีการนำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรกโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ. 2514 และถือว่าเป็นฉบับที่เป็นที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะมีผู้นำไปใช้อ้างอิงกันเป็นจำนวนมากในหมู่ผู้สนใจศึกษาในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ล้านนา มักเรียกขานหนังสือ “ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่” ฉบับนี้ว่า “ฉบับสำนักนายกฯ”

ข้อมูลหนังสือ