ว่าด้วยเรื่องระบบการจัดการที่ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง เมื่อมนุษย์มีศักยภาพ
มากมายแต่ยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่เมื่อเข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆ โลก
เปลี่ยนแปลงเร็วมากแต่องค์กรส่วนใหญ่ยังโดนถ่วงด้วยระบบเดิมๆ อย่างลำดับ
ชั้นพิธีรีตอง (Bureaucracy) โครงสร้างแบบ Top-down และการจัดการที่เน้น
กฎมากมายมาพันธนาการศักยภาพขององค์องคร Humanocrazy มาจากการศึก
กว่าทศวรรษของนักคิด/นักวิชาการด้านการจัดการแนวหน้าของโลก ที่เต็มไปด้วย
หลักการ หลักปฎิบัติ เรื่องเล่า และสถิติที่น่าสนใจมากมาย ที่คุณสามารถนำไป
เปลี่ยนแปลงทั้งคนและองค์กรให้คล่องตัว ปรับตัวเร็ว คิดและปฎิบัติเชิงนวัตกรรม
และสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกยุคนี้อีกหลายเท่าตัว

ข้อมูลหนังสือ

  • โมเดลการทำงานแบบใหม่ที่หัวใจคือ "คน"
  • แปลจากหนังสือ: Humanocracy
  • ผู้เขียน: Gary Hamel และ Michele Zanini
  • ผู้แปล: สุวิชชา จันทร
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 468 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2565
  • ISBN: 9786161852085