ประชุมโคลงโลกนิติ เป็นวรรณกรรมประเภทคำสอน ในลักษณะของโคลงสุภาษิต โลกนิติ (อ่าน โลก-กะ-นิด) แปลว่า ระเบียบแบบแผนแห่งโลก เนื้อหามุ่งแสดงความจริงของโลกและสัจธรรมของชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทันต่อโลกและเข้าใจในความเป็นไปของชีวิต สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงาม โคลงโลกนิติมีความไพเราะ เหมาะสมทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาปรัชญาสาระ ครบคุณค่าทางวรรณกรรม รู้จักและแพร่หลายโดยทั่วไป เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของสถานศึกษา เป็นแบบเรียนและตัวอย่างสำหรับการเขียนโคลงสี่สุภาพ ได้รับการยกย่องว่า “เป็นสุดยอดแห่งสุภาษิตอมตะ” อยู่คู่กับสังคมไทยมาทุกยุคสมัย

 

สาระจากโคลงนิติ มีพื้นฐานมาจากความเข้าใจต่อชีวิต ธรรมชาติ และสังคม มีขอบข่ายของเนื้อหาตามลักษณะของบุคคลประเภทต่างๆ คือ คนดี คนพาล นักปราชญ์ มิตร ศัตรู หญิง ชาย ผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้การปกครอง ฯลฯ สาระคำสอนจึงกว้างขวางครอบคลุมองค์ประกอบของชีวิตในทุกกลุ่มทุกชน บางคติก็ตรงกับนิทานชาดกและคติพื้นบ้าน บางคติมีการนำไปใช้ในวรรรณกรรมต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า โคลงโลกนิติก็คือแบบและเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมของชนในชาติ

ข้อมูลหนังสือ