"สวนศาสดา : Garden of The Prophet" เล่มนี้ เป็นแก่นแท้ของสัจธรรมที่ข้ามกรอบศีลธรรมสากล โดยใช้ภาษาการเขียนเชิงสัญลักษณ์ที่งดงามดั่งบทกวีแฝงไปด้วยหลักปรัชญาที่เข้าถึงทุกชนชั้น ทุกศาสนา แม้ว่าการเข้าถึงหลักปรัชญาของ "ยิบราน" อาจต้องใช้ความพยายามในการตีความหมาย แต่เมื่อเข้าใจถึงแก่นแท้แล้ว "สวน" ของยิบรานแห่งนี้ก็จะมีเพียงแต่ "ศาสดา" เท่านั้นข้อมูลหนังสือ