หนังสือเล่มนี้เสนอให้เห็นถึงความหลากหลายและพลวัตในสังคมมุสลิม ซึ่งเป็นทรรศนะแบบหนึ่งเท่านั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมหรือสรรพสิ่งต่างๆ มิได้แน่นิ่งอยู่กับที่ ที่ผ่านมาหนังสือเกี่ยวกับประเด็นอิสลามหรือมุสลิมที่มีอยู่ในตลาดหนังสือมุสลิมส่วนใหญ่มักเป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสนาที่เขียนหรือแปลโดยนักวิชาการศาสนา แต่หนังสือเล่มนี้ต่างออกไป เพราะผู้เขียนมิใช่นักวิชาการศาสนาโดยตรง ความเป็นมุสลิมที่เป็นนักสังคมศาสตร์ของผู้เขียน ย่อมทำให้หนังสือเล่มนี้มีมุมมองและวิธีตีความต่างไป

ปัจจุบัน สังคมมุสลิมหันมาให้ความสำคัญกับนิติศาสตร์อิสลาม(ฟิกฮ์) กันมาก มีการพูดกันถึงเรื่องฮาลาล (อนุญาต) และฮารอม (สิ่งที่ห้าม) หลายคนเข้าใจว่าองค์ความรู้อิสลามคือ “ความรู้ศักดิ์สิทธิ์”ที่ต้องให้นักการศาสนาเท่านั้นเป็นผู้ชี้แนะและตัดสินชี้ขาด ข้าพเจ้าเห็นว่าเราอาจเจอปัญหาเรื่องอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของนักการศาสนาเช่นเมื่อเราพูดถึงฟิกฮ์ ทัศนะของนักวิชาการศาสนาที่เป็นมนุษย์นั้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือไม่? สังคมมุสลิมและคนทั่วไปสามารถตั้งคำถามต่อทัศนะในการตีความและตัดสินเรื่องต่างๆ ของนักวิชาการศาสนาได้หรือไม่ โดยเฉพาะต่อประเด็นร่วมสมัย ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในอดีตมาก่อน

ข้อมูลหนังสือ