"เล่นแล่ แปลปราชญ์ (า)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และแง่คิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ที่สนใจ ซึ่งได้รวบรวมขึ้นจากรายงานที่นิสิตรัฐศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยพะเยา เขียนส่งผู้เขียนในรายวิชาปรัชญาและทฤษฎีการเมืองเบื้องต้น ในปีการศึกษา 2553 และ 2554


ข้อมูลหนังสือ