หนังสือ ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต ซึ่งบุคคล 3 คนที่มีความสำคัญยิ่งคือ ดร.สันติ กนกธนาพร,ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์, ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงกว่า 20 ปี ของอดัม คาเฮน ในการนำเครื่องมือที่เรียนว่า "Scenario Planning" ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในบริบทต่างๆ ของหนังสือจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งตัวอย่างความสำเร็จและล้มเหลวที่เขาได้เข้าไปมีส่วนร่วม จนตกผลึกเป็นความเข้าใจว่า Scenarios หรือ "ชุดภาพอนาคต" ที่ร่วมกันวาดภาพเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะนำไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้จริงก็ต่อเมื่อมีการ Transform หรือการขับเคลื่อนโดยกลุ่มคน องค์กร หน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทำหน้าที่ผลักดันร่วมกัน ซึ่งคาเฮนได้บอกกล่าวถึงหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนสู่อนาคตไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

ด้วยเหตุนี้ หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์จริงที่มีคุณค่าแล้ว ยังถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจกระบวนการออกแบบชุดภาพอนาคต ตลอดจนพัฒนาการของเครื่องมือนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย เป็นการเติมความรู้ให้กับสังคมไทยได้รู้จักเครื่องมือที่ใช้จัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นสิ่งแสดงความตั้งใจของคนยุคหนึ่งที่ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะออกแบบชุดภาพอนาคตในแบบต่างๆ ให้คนในสังคมได้ตระหนักและฉุกคิดถึงการกระทำของตนในวันนี้ว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพลังผลักดันขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต ดังนั้น อนาคตจึงไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนร่วมกันกำหนดจากการกระทำของเราวันนี้ และคำถามสำคัญที่ว่า "เราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน" คำตอบจึงเป็นทุกการกระทำของคนตัวเล็กๆ ที่ลงมือขับเคลื่อนสังคมไทยร่วมกัน

ข้อมูลหนังสือ