การเรียนรู้การจำแนกความแตกต่าง
เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการเริ่มศึกษา
ชนิดและความหลากหลายของแบบตัวอักษร
จึงสามารถจัดกลุ่มในเบื้องต้นได้ตามลักษณะหน้าตา
การทำความเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลัง
เปรียบเสมือนเป็นการเผชิญหน้ากับแบบตัวอักษร
ได้รู้จักแบบตัวอักษรเป็นการส่วนบุคคล
ซึ่งย่อมต่างจากบุคคลในโลกเสมือน
บันทึกของการบรรยายชุดนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
ประเภทของตัวอักษรตลอดจนเหตุของการเกิดแบบ

ข้อมูลหนังสือ