ตำรา "คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน" เล่มนี้ มุ่งหมายให้เป็นตำราพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจวิชาการทางนิติศาสตร์สาขากฎหมายมหาชน ผู้เขียนได้อธิบายเรื่องราวในมิติต่างๆ เกี่ยวกับรัฐซึ่งเป็นสถาบันทางกฎหมายมหาชน ไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการของรัฐ องค์ประกอบของรัฐ การเกิดขึ้นและดับสูญของรัฐ ลักษณะทางกฎหมายของรัฐ วัตถุประสงค์ ความชอบธรรม ภารกิจ รูปแบบ ตลอดจนองค์กรของรัฐ อธิบายประเด็นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการปฏิวัติ การรัฐประหารและการต่อต้านอำนาจรัฐ

ข้อมูลหนังสือ

  • คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  • ผู้เขียน: วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  • สำนักพิมพ์: อ่านกฎหมาย
  • จำนวนหน้า: 515 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786168300022