หยางหลิงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการค่ายเน่ยฉาง เหล่าขันทีใหญ่ที่ตั้งป้อมเป็นศัตรูกับมัน จึงเสนอให้มันรับมอบอำนาจดูแลการจัดเก็บภาษีแผ่นดิน ให้หยางหลิงมาตรวจสอบการจัดภาษีแดนเจียงหนัน ดังนั้น หยางหลิงจำต้องเดินทางสู่แดนเจียงหนันเพื่อปฏิบัติภารกิจนี้

ข้อมูลหนังสือ