จอมเหี้ยมหาญ ที่มีเบื้องหลังชีวิตอันพิสดาร ขอทานน้อยที่พิกลสุดหยั่งคาด ผลที่สืบเนื่องจากรักสามเส้า ความประพฤติปฏิบัติตัวของมหาโจร ความน่ารักบริสุทธิ์ของตัวเอก สอดแทรกปรัชญาชีวิต

ข้อมูลหนังสือ