ผู้แปล: สิริยากร พุกกะเวส มาร์ควอร์ท ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ และพลอยแสง เอกญาติ