ผู้แปล: มุทิตา พานิช, ปิยะณัฐ จีระกูรวิวัฒน์, กนกวรรณ เกตุชัยมาศ, พีรวัธน์ เสาวคนธ์, พรรษา หลำอุบล, ปาลิดา พิมพะกร