ผู้เขียน: เกษียร เตชะพีระ, ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, ธเนศ วงศ์ยานนาวา, สมบัติ จันทรวงศ์, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, เอนก เหล่าธรรมทัศน์