ผู้เขียน: ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์