ผู้เขียน: ร.ต. เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต. เนตร พูนวิวัฒน์