นวนิยายขนาดสั้น 15 ตอนจบ ที่ฉายภาพชีวิตและวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยบอกผ่านเรื่องราวของ ‘เด็กชายมะลิวัลย์’ ที่แม้ร่างกายจะพิการ แต่จิตใจกลับเข้มแข็งด้วยครอบครัวที่อบอุ่นและน้ำใจที่โอบอ้อมอารีของบุคคลรอบข้าง

หนังสือเล่มบางๆ เล่มนี้ยังแฝงไว้ซึ่งบุคลิกและจิตสำนึกต่างๆ ที่แสดงออกถึงจิตวิญญาณความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ แม้แต่หลายๆ เรื่องในสังคมยุคปัจจุบันได้กลายเป็นเรื่องที่หาดูได้ยากยิ่ง

“เด็กชายมะลิวัลย์” ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบันเทิงคดี สำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี พ.ศ.2531 และยังเป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนของสมาพันธ์องค์กรพัฒนาหนังสือและการอ่าน ระหว่างปี 2541 – 2542 อีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ