คำว่า "บาร์โด" ในภาษาทิเบตเกี่ยวพันอยู่กับชีวิตหลังความตาย ในที่นี้ เชอเกียม ตรุงปะได้พูดถึงบาร์โดในความหมายที่แตกต่างออกไป ในฐานะประสบการณ์ที่เป็นจุดสุดยอดของชั่วขณะนั้นๆ ประสบการณ์แห่งปัจจุบันของเรามักถูกปรุงแต่งด้วยสภาวจิตหนึ่งใดในสภาวะทั้งหก อันได้แก่ เทวภูมิ (ปีติ) อสุรภูมิ (ความอิจฉาและการไขว่คว้าแสวงหาความรื่นรมย์) มนุษยภูมิ (ตัณหาและความทะยานอยาก) ดิรัจฉานภูมิ (ความเขลา) เปรตภูมิ (ความยากจนข้นแค้นและการครอบครอง) และนิรยภูมิ (ความก้าวร้าวและความเกลียด) โดยการนำภูมิเหล่านี้ไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์บาร์โดทั้งหกตามคติดั้งเดิม

.

ตรุงปะได้ชี้ให้เห็นถึง “ความบ้าคลั่ง” แห่งแบบแผนทางจิตใจของเรา ทั้งแสดงให้เห็นว่าแบบแผนเหล่านี้ได้มอบโอกาสแห่งความเป็นไปได้ ที่จะแปรเปลี่ยนประสบการณ์ในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นอิสรภาพ

ข้อมูลหนังสือ

  • ขึ้นอยู่เหนือความบ้าคลั่ง: ประสบการณ์แห่งบาร์โดทั้งหก
  • แปลจากหนังสือ: Transcending Madness : The Experience of The Six Bardos
  • ผู้เขียน: Chögyam Trungpa
  • ผู้แปล: พจนา จันทรสันติ
  • สำนักพิมพ์: สวนเงินมีมา
  • จำนวนหน้า: 376 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786164810266