หนังสือ ถอดรหัสคดีหนี้ชาวนา เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลวิจัยเชิงปฏิบัติการจากการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรในการต่อสู้คดีหนี้สิน สาระสำคัญที่มูลนิธิต้องการถ่ายทอดคือ เมื่อชาวนาถึงจุดที่ต้องเผชิญกับคดีหนี้สินอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้ว พวกเขาควรเตรียมตัวและรับมืออย่างไรกับคดีที่กำลังเกิดขึ้น

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องคดีหนี้สินชาวนาอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังได้ประมวลเนื้อหากระบวนการทำงานของมูลนิธิในการแก้ปัญหาชาวนา การทำงานกับโรงเรียนในชุมชนเล็กๆ ของชาวนาผู้มีหนี้ และการถอดบทเรียนชาวนาผู้มีหนี้ที่สามารถชำระหนี้ของตนเองผ่านกลไกลของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ซึ่งเป็นกลไกลหลักของรัฐในการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ความพยายามของสถาบันต่างๆในการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรยังคงจำกัดมาก เทียบกับจำนวนหรือขนาดของหนี้สินที่มีปัญหาและต้องการการปรับโครงสร้างหนี้ เพราะฉะนั้น การดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้องแต่เพียงอย่างเดียว จะไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ข้อมูลหนังสือ