หนังสือกึ่งฮาวทู-กึ่งวิชาการเล่มนี้ กล่าวถึงการใช้ชีวิตและเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ผู้ประกอบการจนถึงบุคคลทั่วไปจึงควรปรับตัวเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังรุกคืบเข้ามาอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกในการทำงาน อีแบ็งก์กิ้งและสังคมไร้เงินสด การดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ

หะแรก ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าประเด็นเหล่านี้น่าจะทยอยเกิดขึ้นอีกสักประมาณ 1 ทศวรรษนับจากนี้ไป แต่สุดท้าย สิ่งเหล่านั้นได้ถูก “เร่ง” ให้เกิดขึ้นในตอนนี้ เวลานี้ โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ก็คือ “สถานการณ์โควิด”

ไม่เพียงเรื่องราวด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แม้แต่ปรากฏการณ์ต่างๆ สังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะระบบบริหารจัดการ การตลาด การเงิน กำลังจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปทั้งหมด อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป

สรุปใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ ไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะผ่านไปหรือไม่ ยาวนานแค่ไหน แต่สิ่งนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม สถานการณ์โควิดได้ “เร่ง” ให้เทคโนโลยีในอนาคตเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคมทุกระดับอย่างรวดเร็วมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในภาวการณ์เช่นนี้ หากนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พนักงาน จนถึงประชาชนทั่วไป สามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ก่อนใคร ก็ย่อมจะมองเห็น “โอกาส” ในการประกอบธุรกิจและใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ได้มากกว่าผู้ที่ยังไม่ตระหนักในประเด็นปัญหาดังกล่าวนั่นเอง

และต่อให้สถานการณ์โควิดผ่านพ้นไป สังคมรูปแบบใหม่ก็ย่อมมิได้สูญสลายตามโควิด เราทุกคนจึงต้องหันมาใส่ใจและปรับตัว รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างถาวรนับจากนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลหนังสือ

  • The Great Remake สู่โลกใหม่
  • ผู้เขียน: สันติธาร เสถียรไทย
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 328 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2564
  • ISBN: 9789740217435