เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยกำเนิดและความเป็นมาของพระไตรปิฎกสาระสังเขปของพระไตรปิฎก และการวิเคราะห์วิจารณ์บางแง่บางประเด็นในทรรศนะของผม ตลอดจนภาคผนวก อันว่าด้วยพระไตรปิฎกสองนาที พระไตรปิฎกห้านาที และภาษาพระไตรปิฎก 

-- เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

ข้อมูลหนังสือ