ทำไมใครๆ ก็เลือกใช้คลังคำเป็นคู่มือในการใช้ภาษาไทยมายาวนานกว่า 10 ปี

- คลังคำต่างกับพจนานุกรมตรงที่พจนานุกรมจัดเรียงคำตามลำดับตัวอักษร แต่คำคลังจัดแบ่งคำเป็นหมวดหมู่ตามความหมาย คำที่มีความหมายคล้ายกันหรือใกล้เคียงกันจะจัดอยู่ในหมวดเดียวกัน หมวดคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันจะอยู่ใกล้กัน

- คลังคำใช้ค้นความหมายของคำ การสะกดการันต๋ และอื่นๆ ได้เชี่นเดียวกับพจนานุกรม แต่ข้อเด่นของคลังคำคือการรวมคำทุกคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ผู้ที่นึกถึงคำหนึ่งได้แล้ว แต่ยังไม่เหมาะเจาะ เพียงแต่เปิดหาคำนั้นในคลังคำก็จะพบคำอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกันและอาจจะเหมาะสมกว่า การค้นคำก็สามารถทำได้ง่าย เพียงแค่อาศัยดรรชนีในเล่มเท่านั้น

- คลังคำรวมคำที่ใช้ในปัจจุบัน คำโบราณที่ยังพบเห็น คำใหม่ๆ ที่มาจากภาษาต่างประเทศที่ใช้กันจนติดในภาษาไทย คำราชาศัพท์ ตลอดจนคำศัพท์เฉพาะบางสาขาวิชาด้วย เช่น ศัพท์จิตรกรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย เป็นต้น รวมทั้งสำนวนไทยอีกมากมาย โดยนิยามความหมายของคำอย่าง พิถีพิถัน ถูกต้อง และกระชับที่สุด ที่สามารถแยกความแตกต่างของคำที่มีความหมายคล้ายกันได้ดีที่สุด และยังบอกลักษณนามของคำต่างๆ อีกด้วย

- คลังคำรวมคำกว่า 25,000 คำ แบ่งเป็นหมวดหมู่กว่า 2,600 หมวด ครบถ้วนที่สุด นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักเขียน นักแปล และผู้ที่ใช้ภาษาไทยเป็นประจำควรมีไว้เป็นสมบัติประจำตัว

- คลังคำจัดทำอย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์

ข้อมูลหนังสือ