‘วิหารที่ว่าเปล่า’ เป็นบันทึกการเดินทางและอ่านหนังสือของผมในห้วงปลาย พ.ศ. 2541 ถึงกลาง ปี 2542 ซึ่งไม่ใช่แนวเขียนที่ต่างไปจากเดิมมากนัก เพราะที่ผ่านมาผมก็มักเอาประสบการณ์ของตนเองมาผูกเป็นเรื่องราวอยู่แล้ว แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกกว่านั้น ผู้อ่านหลายท่านคงพบว่างานชิ้นนี้มีส่วนต่างไปจากงานอื่นๆ อยู่บางประการ.... สารบัญ * กลางทะเลลม * เส้นทางที่ไม่มีจุดหมาย * วิหารที่ว่างเปล่า * เศษศพของดวงดาว * อารมณ์ตะวันตก * บาดแผลตะวันออก * สายพันธุ์ที่ถูกสาป

ข้อมูลหนังสือ