สารบัญ * พัฒนาการของรัฐชาติ กับความขัดแย้งภายในของชาวสยาม * เศรษฐศาสตร์กับการผลิตอชิชชาเชิงโครงสร้าง * โลกไร้พรมแดนในประเทศที่มีพรมแดน : ความขัดแย้งระหว่างระเบียบอำนาจแบบรัฐชาติกับสังคมโลกภิวัตน์ * วิภาษาวิธีแห่งจิตตปัญญา จากศีล 5 ถึงปรรัชญาปารมิตา * การเขียนหนังสือในฐานะการแสดงออกทางจิตวิญญาณ * คนกับธรรมชาติต้องอยู่ร่วมจึงอยู่รอด

ข้อมูลหนังสือ