แปลเรี่ยบเรียงจากต้นฉบับเรื่อง เพียวเฮียงเกี่ยมโหว ซึ่งเป็นผลงานยุคต้นของโก้วเล้ง หากแต่เป็นเรื่องหนึ่งที่โก้วเล้งนิยมชมชอบเป็นพิเศษ โก้วเล้งจึงรื้อเค้าโครงเรื่องเดิมตัดทอนส่วนที่ยืดเย้อทิ้งไปโปรยหว่านคำคมที่ชวนคิด แฝงปรัชญาชีวิตอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะเนื้อเรื่องตอนท้ายได้เขียนขึ้นมาใหม่ จนกระชับรัดกุมตามแบบฉบับของวรรณกรรมกำลังภายในโก้วเล้งยุคหลัง

ข้อมูลหนังสือ