หนังสือ ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ นี้เขียนขึ้นมาด้วยความรักผู้เขียนรักการศึกษาเรื่องระบบเลือกตั้ง จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลที่สั่งสมมาเนิ่นนานให้คนทั่วไปได้สนุกไปกับหัวข้อนี้ด้วย หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือคู่มือสำหรับนักการเมืองที่มุ่งแสวงหาชัยชนะในการเลือกตั้ง หากผู้เขียนตั้งใจให้เป็นงานวิชาการที่วางกรอบคิดและมุมมองต่อการเลือกตั้งที่สัมพันธ์แอบอิงกับ ระบอบประชาธิปไตย นำเสนออย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับแนวคิด ข้อถกเถียง สถิติ สูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และทฤษฎีรัฐศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจค้นคว้าเชิงวิชาการ ตั้งคำถามที่สังคมไทยมองข้าม หาคำตอบเพื่อแก้ไขความสับสน เข้าใจผิด และสามารถสร้างบทสนทนาต่อยอดไปยังประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้ ผู้เขียนใส่บริบทประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับุดกำเนิดและพัฒนาการของระบบเลือกตั้ง เพื่อให้ข้อมูลแนวกว้างและนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ที่กระจ่างชัดในข้อมูลเชิงลึก ผู้เขียนหวังว่า ผู้อ่านจะได้ประโยชน์และความพอใจจากการอ่านหนังสือเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ