การบริหารจัดการที่ดี ที่เรียกกันติดปากว่า ธรรมาภิบาลนั้นเป็นประเด็นที่มีความจำเป็นต่อข้าราชการและผู้สนใจเป็นอย่างมาก จากประสบการณ์ที่ผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรการบริหารภาครัฐพบว่า การบริหารจัดการที่ดีเป็นประเด็นหลักที่ใช้ประกอบการบริหารจัดการในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและมีการกระจายอำนาจ ซึ่งผู้เขียนได้พัฒนาองค์ความรู้เหล่านี้จากการเป็นผู้สอนและผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว ในระดับมหาวิทยาลัยและการอบรมข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นผู้สอนวิชานี้ในมหาวิทยาลัยแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เชิญผู้เขียนไปบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการจัดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย ผู้เขียนจึงเกิดความคิดที่จะเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการจัดการที่ดีให้เป็นระบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ นักศึกษา นักการเมืองท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป

ข้อมูลหนังสือ

  • ธรรมาภิบาล (Good Governance)
  • ผู้เขียน: ทิวากร แก้วมณี
  • สำนักพิมพ์: ศยามปัญญา
  • จำนวนหน้า: 157 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2559
  • ISBN: 9789743159305