"ห้องส่วนตัว เป็นงานเขียนที่ท้าทายความคิดความเชื่อในยุคที่ผู้หญิงถูกตีกรอบไว้ในค่านิยมแบบวิกตอเรียนแต่ยังคงมีความทันสมัยในเนื้อหาจวบจนทุกวันนี้ ที่ผู้หญิงทั่วโลกยังต้องต่อสู้เรียกร้องความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ และการรื้อถอนปรับเปลี่ยนค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรมที่กดผู้หญิงไว้ให้เป็นรอง ลิดรอนศักยภาพความสามารถของผู้หญิงไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของตนเองทั้งในบ้านและในสังคมห้องส่วนตัว จึงเป็นงานอมตะ ท้าทายความคิดควรค่าแก่การอ่านและการแลกเปลี่ยนสนทนาเพื่อร่วมกันหาคำตอบว่าทำไมเครื่องมือ “ในการดำรงชีพ”และพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงจึงยังคงมีอย่างจำกัดแม้ในทุกวันนี้ และยังมีผู้หญิงอีกจำนวนไม่น้อยที่มีสภาพเช่นทาส ถูกกดขี่ข่มเหง และแสวงหาประโยชน์”

- ศิริพร สโครบาเนค

บางส่วนจาก “คำนิยม”

ข้อมูลหนังสือ

  • ห้องส่วนตัว
  • แปลจากหนังสือ: A Room of One’s Own
  • ผู้เขียน: Virginia Woolf
  • ผู้แปล: มาลินี แก้วเนตร
  • สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562
  • ISBN: 9789743159244