มันเดลได้ทำการรวบรวมเรียบเรียงขึ้นจากเนื้อหาคำบรรยายต่างกรรมต่างวาระที่ตัวเขาเองได้ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของลัทธิมาร์กซ์แก่เหล่าผู้ใช้แรงงานในที่ต่างๆ ในช่วงเวลาที่ยาวนานถึงสิบห้าปี ดังนั้นเนื้อหาสาระจึงครอบคลุมแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์เอาไว้ทั้งหมด กล่าวคือ ทั้งในส่วนของแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของลัทธิมาร์กซ์ (ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในหนังสือ Capital ของมาร์กซ์) และ ปรัชญาของลัทธิมาร์กซ์ (หมายถึง ปรัชญาวัตถุนิยมวิภาษวิธีและวัตถุนิยมประวัติศาสตร์) และประสบการณ์การเคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการแรงงาน สิ่งที่สำคัญที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีลักษณะแตกต่างออกไปจากหนังสืออื่นๆ ที่ว่าด้วยลัทธิมาร์กซ์ทั่วไปประการหนึ่งก็คือ ไม่ได้เริ่มต้นเนื้อหาด้วยส่วนที่เป็นปรัชญาลัทธิมาร์กซ์ (ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา) หากแต่เริ่มต้นด้วยสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เหล่าผู้ใช้แรงงานทั้งหลายสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในชีวิตประจำวันของพวกเขาเอง อาทิเช่น ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม เพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจไปสู่เรื่องกำเนิดของระบบทุนนิยม รัฐ การต่อสู้ทางการเมืองและการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ฯลฯ และมาจบลงด้วยเนื้อหาปรัชญาที่ดูจะเป็นเรื่องยากและซับซ้อนต่อการทำความเข้าใจของเหล่าผู้ใช้แรงงานในตอนท้าย ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เข้ารับการอบรมเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการติดอาวุธทางความคิดสำหรับการปฏิบัติการการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นจริงต่อไป

ข้อมูลหนังสือ