ปรัชญาการเมือง 
Political Dialogues

งานชิ้นสำคัญของ มอริช แครนสตัน (Maurice Cranston) นักปรัชญา, นักรัฐศาสตร์แห่ง London School of Economics

พร้อมภาคผนวก >> บทแปล "ธรรมชาติของมนุษย์ กับ อำนาจ"จากท่อนทายของบทสนทนาระหว่าง Noam Chomsky กับ Michel Foucault  "Human Nature : Justice vs Power"


{ จากผู้เขียน }
"บทสนทนาทั้งแปดในหนังสือเล่มนี้ ล้วนว่าด้วยปัญหาทางการเมือง หรือพูดให้ตรงยิ่งกว่านี้ ก็คือว่าด้วยปัญหาทางทฤษฎีการเมืองในเรื่องเสรีภาพ ความเจริญ ความมีใจกว้าง รัฐ ปฏิวัติ ประชาธิปไตย จริยธรรม และคุณธรรมสำหรับพลเมือง เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องหลีกทางทฤษฎีที่เกี่ยวกับรัฐมาแต่สมัยเปลโตหรือก่อนหน้านั้น และเป็นปัญหาที่น่าสนใจตลอดมาทุกยุคทุกสมัย"
—มอริซ แครนสตัน


{ จากผู้แปล}
"เมื่อข้าพเจ้าเรียนปรัชญาอยู่ที่มหาวิทยาลัย มอริซ แครนสตัน ได้ตีพิมพ์ "John Lock: A Biography" ออกมา ปรากฏว่าเป็นที่กล่าวขวัญกันมาก และข้อเขียนของเขา ก็มักมีออกอากาศทางวิทยุบีบีซี แล้วมักนำมาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Listener เนืองๆ พวกเราที่เป็นนักเรียนมักฟังมักอ่าน และครูอาจารย์ก็มักแนะนำให้ทำเช่นนั้นด้วย บทสนทนาบางเรื่องที่นำมาแปลนี้ ชะรอยข้าพเจ้าจะเคยได้ยินมาแต่สมัยโน้นแล้วด้วยซํ้า

"ภายหลัง เมื่อข้าพเจ้ามีกิจต้องสอนปรัชญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ดี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ดี ได้มองหาตำรับตำราง่ายๆ ในภาษาอังกฤษ ให้นิสิตนักศึกษาอ่านอยู่เสมอ ยิ่งเมื่อตอนมารับสอนปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ ที่คณะอักษรศาสตร์ได้ไม่นาน ก็เผอิญนายแครนสตันตีพิมพ์หนังสือออกมาใหม่ ให้ชื่อว่า Political Dialogues พิจารณาดูแล้วเห็นว่าเหมาะแก่ภูมิปัญญาที่นิสิตจะพออ่านได้ จึงสั่งมาไว้ใช้เป็นหนังสือหลักสำหรับผู้ที่เรียนวิชานี้"

—ส. ศิวรักษ์

 

{ จากบรรณาธิการ}
"ปรัชญาการเมือง ถือได้ว่าเป็นสิ่งสนับสนุนการแสวงหาความเข้าใจในแนวคิดต่างๆ 
อันมีความสัมพันธ์กับกระบวนการของอำนาจ ที่กำหนดการมองและวินิจฉัยปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จนถึงในระดับรากฐานของปรากฏการณ์ ซึ่งผู้ศึกษาสามารถเลือกได้ว่า จะปฏิเสธหรือยอมรับองค์ประกอบต่างๆ ที่แยกย่อยออกมาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบัน ที่มีความแตกต่างทางความคิดแยกย่อยออกมามากมาย การทำความเข้าใจจนถึงแก่นของความคิดหรืออุดมการณ์ จะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงจุดยืนทางความคิดต่างๆ รวมไปถึงเข้าใจความต้องการของตนเอง และสามารถเลือกที่จะสมาทานความคิด หรืออุดมการณ์ในการใช้ชีวิต โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้อื่น"

—ปิยศิลป์ บุลสถาพร

ข้อมูลหนังสือ