สนพ. text ภูมิใจเสนอ งานวิชาการของ จำกัด พลางกูร วีรบุรุษเสรีไทย ผู้ปฏิบัติภารกิจในการเจรจากับสัมพันธมิตร เพื่อปกป้องเอกราชของไทย แต่กลับเลือนหายไปจากประวัติศาสตร์ " รวมงานเขียนคัดสรร ของจำกัด พลางกูร " (Selected Works of Chamkad Balankura) ปรัชญาของสยามใหม่ พร้อมบทแปล บทความว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมือง และการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย โดยภูมิ นํ้าวล สารบัญ * อารัมภกถา - วัตถุประสงค์ของหนังสือ - อธิบาย - อารยธรรม - อารยธรรมแห่งยุโรปทำอย่างไรจึงจะเจริญได้ * บทที่ 1 รากแห่งวัฒนธรรมไทย - วัฒนธรรมไทย - วัฒนธรรมจีน - วัฒนธรรมอินเดีย - พุทธวัฒนธรรม - พราหมณ์วัฒนธรรม - ข้อแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมอินเดีย - วัฒนธรรมไทย * บทที่ 2 พระพุทธเจ้าและพุทธปรัชญา * บทที่ 3 โสคระตีส (Socrates) พระเยซู (Jesus) และบ่อเกิดแห่งจรรยาธรรม * บทที่ 4 ขั้นแห่งอารยธรรม (1) * บทที่ 5 ขั้นแห่งอารยธรรม (2) * บทที่ 6 ขั้นแห่งอารยธรรม (3) * อวสานกถา * การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย (Transition to Democracy) * บทความว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมือง (An Essay in Political Economy) * บทกวี - จำกัด พลางกูร เพื่อชาติ เพื่อ humanity โดย วันฟ้าใหม่ เทพจันทร์

ข้อมูลหนังสือ