“วัตถุประสงค์สำคัญของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องการนำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนการบรรจบกันของศาสตร์หลายแขนงที่สำคัญ คือ ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีเชิงวิพากษ์และ ภาพยนตร์ศึกษา โดยใช้ภาพยนตร์แปดเรื่องเป็นกรณีศึกษาวิเคราะห์ มีความมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านได้คิดถกเถียงกับจุดยืนทางด้านอุดมการณ์ที่ชัดเจนของผู้เขียน ซึ่งเชื่อได้ว่าผู้ใดที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบ นอกจากจะได้ประโยชน์และความเพลิดเพลินแล้ว จะต้องเกิดความคิดที่ต้องการท้าทายความคิดเห็น หรือจุดยืนด้านอุดมการณ์ของผู้เขียน สมดังความมุ่งหมายประการหนึ่งของผู้เขียนไม่ว่าผู้อ่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผู้เขียนก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดยืนของผู้เขียนที่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า  “ทางเลือกที่แท้จริงสำหรับนักต่อสู้นั้นมิใช่ทางเลือกระหว่าง ประชาธิปไตยกับทุนนิยม แต่เป็นระหว่างคอมมิวนิสต์ กับทุนนิยม / ประชาธิปไตย" …. ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลุกขึ้นโค่นทุนนิยม และ ก้าวให้พ้น...เงาของเสรีนิยมประชาธิปไตย” ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการปรับเปลี่ยนของระบอบ (regime change) นั้นไม่พอเพียงแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมด (system transformation)”

- ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

ข้อมูลหนังสือ

  • จากการปฏิวัติถึงโลกาภิวัตน์
  • ผู้เขียน: สรวิศ ชัยนาม
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 296 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2563
  • ISBN: 9789743157981