‘ปรัชญาชีวิต’ เป็นหนังสืออมตะของ คาลิล ยิบราน ซึ่งรู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สนใจปรัชญาและสาระลึกซึ้ง นับแต่พิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษครั้งแรก เมื่อ ค.ศ.๑๙๒๖ เป็นต้นมา ก็ได้พิมพ์ไปแล้วหลายสิบล้านเล่ม ทั้งยังแปลและ พิมพ์เป็นภาษาต่างๆ หลายสิบภาษา

ข้อมูลหนังสือ