“หอยทาก ผู้ค้นพบประโยชน์แห่งความเชื่องช้าของตน” วรรณกรรมเยาวชนผลงาน “สุดยอด” อีกเรื่องหนึ่ง ของ “หลุยส์ เซปุล์เบดา” ธรรมชาติของหอยทาก เคลื่อนไหวช้า หอยทากทุกตัวเคลื่อนไหวช้า ชีวิตดำเนินไปเชื่องช้า เมื่อเทียบกับสัตว์ตัวอื่น ธรรมชาติของหอยทากเป็นเช่นนั้น แต่อยู่มาวันหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งแห่งประวัติชีวิตของหอยทาก หอยทากตัวหนึ่งเกิดนึกสงสัยขึ้นว่า เหตุใดหอยทากจึงมีชีวิตเชื่องช้า และด้วยเหตุที่หอยทากตัวนั้นเป็นหอยทากรุ่นใหม่ จึงเพียรค้นหาคำตอบว่า เหตุใด หอยทากทั้งหลายจึงมีชีวิตเชื่องช้า และไม่มีชื่อเรียกจำเพาะตัว อะไรคือประโยชน์แห่งความเชื่องช้า หลุยส์ เซปุล์เบดา จึงเขียนเรื่องนี้ ขณะที่มนุษย์ผู้รีบเร่งทั้งหลายกำลังตั้งคำถามกันทั้งโลกว่า “ทำไมเราต้องเร่งรีบกันถึงเพียงนี้”

ข้อมูลหนังสือ