หนังสือเรื่องนี้พรรณาความรักและความทุกข์ในวัยหนุ่มของคาลิล ยิบราน ในลักษณะที่แสดงความอ่อนไหว ลึกซึ้ง และรุนแรงของอารมณ์กวี ความรักอันแท้จริงระหว่างชายกับหญิงนั้นเป็นสัจจะอันหนึ่งซึ่งจะดำรงอยู่ควบคู่กับกับมนุษย์สืบไปในอนาคต ไม่ว่ารูปลักษณะของสังคมและสภาพแวดล้อมจะแปรเปลี่ยนไปอย่างใด นาฎกรรมของชายหนุ่มหญิงสาวตามบทบาทแห่งความรัก ความทุกข์ และความตาย จึงอาจนำมาเล่าสู่กันฟังได้ไม่รู้จักเบื่อในทุกหนทุกแห่ง ทุกยุคสมัย และยิ่งเพิ่มคุณค่าขึ้นอีกเมื่อเรื่องเล่านั้นสอดแทรกด้วยทัศนะปรัชญาของชีวิตอันลึกซื้งและงดงามด้วยลีลาของกวี

ข้อมูลหนังสือ