รู้หรือไม่? ในภาษาไทย มีอุดมการณ์รัฐไทยแอบแฝงอยู่

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หนังสืออ้างอิงหลักทางภาษาเล่มสำคัญของไทย ที่ทำหน้าที่กำหนดกฏเกณฑ์การใช้ภาษาไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างภาษาไทยมาตรฐานที่อนุรักษ์ความเป็นไทย และสอดแทรกอุดมการณ์ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” สู่ภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

มานิตา ศรีสิตานนท์ เหลืองกระจ่าง จะพาผู้อ่าน สำรวจประวัติศาสตร์พจนานุกรมในประเทศไทยกับราชบัณฑิตยสถาน ตามรอยอุดมการณ์ทางภาษาของราชบัณฑิตยสถาน และความหมายของ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ที่ปรับเปลี่ยนนิยามความหมายสอดรับกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ผันแปรไปตามยุคสมัย

ข้อมูลหนังสือ