ความโดดเด่นของงานชิ้นนี้คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่วงวิชาการด้านล้านนา
เนื่องจากมีการศึกษาค้นคว้าในระดับลึก คุณโจวปี้เฝิง ผู้เขียนเป็นชาวจีน มีความรู้ใน
ประว้ติศาสตร์จีนได้ จึงค้นคว้าและนำหลักฐานใหม่จากที่ตนเองได้มาตีความใหม่พร้อม
กับสังเคราะห์โดยเชื่อมโยงเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างลงตัว

-ศ.เกียรติคุณ สรัสวดี อ๋องสกุล-

ชวนสำรวจความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับล้านนา
ซึ่งได้ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์จีนครั้งแรกสมัยราชวงศ์หยวน
ร่วมย้อนมองจุดเริ่มต้นและกลไกระบบบรรณาการของจีน
ในฐานะรัฐยิ่งใหญ่ผู้รับบรรณาการและแนวทางการปฏิบัติของล้านนา
ในฐานะผู้ถวายบรรณาการ ที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจ
ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยในสมัยปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓-๑๖

ข้อมูลหนังสือ

  • ล้านนาสวามิภักดิ์ ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับล้านนา
  • ผู้เขียน: โจวปี้เฝิง
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2565
  • ISBN: 9789740217893