อ่านความหมายและความสำคัญของพิธีกรรมและพระราชกรณียกิจทางทหารของพระมหา
กษัตริย์หลังการปฏิรูปประเทศให้เป็นสมัยใหม่ พิจารณาลงไปในการก่อร่างสร้างความจงรัก
รอยร้าวในความภักดี ย้อนสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกองทัพไทย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึง พ.ศ. 2500 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะ
กระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจประวัติศาสตร์ ในฐานะเครื่องมือหนึ่งในการฝึกตั้งคำถามและ
หาเหตุผลในการตอบคำถามข้อสงสัยที่อยู่รอบตัวเรา

ข้อมูลหนังสือ