เราประสงค์แต่จะตักเตือนพระบรมวงษานุวงษ์ในเมืองไทย... ถ้าการกระทำของพระองค์รุนแรงมากไปแล้ว จักเปนที่ระคายเคืองพระราชหฤทัยมิน้อย ขอให้ทรงเข้าพระทัยไว้เถอะว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชวงษ์ของเรานี้ ย่อมไม่ทรงยอมให้ใครใช้อำนาจจนเกินไป ถ้าอำนาจชนิดนี้หมดไปได้จริงแล้ว บ้านเมืองของเราจะได้เจริญเท่าเทียมเพื่อนบ้านเขาบ้าง”

จาก "ถวัติ ฤทธิเดช"

ข้อมูลหนังสือ