พุทธศิลป์ไทยในอาเซียน และพุทธศิลป์อาเซียนในไทย เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของผู้คนในภูมิภาคที่เกี่ยวร้อยเชื่อมโยงกันผ่านความเชื่อทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปะ

ความเป็นไปของพุทธศิลป์ในภูมิภาคอาเซียน เผยให้เห็นความสัมพันธ์ของบ้านเมืองและผู้คนในประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่และร่วงโรยของอาณาจักรในอดีตทั้ง พุกาม ล้านนา สุโขทัย อยุธยา เขมรโบราณ อันปรากฏเป็นหลักฐานทางศิลปกรรมที่คงอยู่คงทนมาจวบจนปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้ ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงานศิลปกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาในไทยและในอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความสัมพันธ์และการแผ่ขยายพุทธศิลป์ไทยในประเทศอาเซียน รวมทั้งรู้และเข้าใจความเหมือนต่างของลักษณะพุทธศิลป์ไทยและอาเซียนได้อย่างลึกซึ้ง

ข้อมูลหนังสือ