หนังสือเล่มนี้รวมบทความวิเคราะห์วิจารณ์ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ว่าด้วยเรื่องของ การสร้างชาติไทย ชาตินิยม การกล่อมเกลาผ่านแบบเรียน สงครามอนุสาวรีย์ระหว่างสองรัฐ และรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์

ว่าด้วยเรื่องปัจจัยนานาประการที่อยู่เบื้องหลังการสร้างรัฐชาติและการปกครอง (หรือครอบงำความคิด) ของประชาชนด้วยการใช้แบบเรียนเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่แนวคิดว่าด้วยความรักชาติ การสร้างชาติ ชาติไทย ความเป็นไทย โดยสิ่งที่ผู้เขียนนำเสนอนั้นคือการปลูกฝังจิตสำนึกร่วมกันโดยใช้แบบเรียนเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลา และมีจุดเริ่มต้นจากหมู่บ้านและครอบครัว จนกระทั่งสู่มหภาคอย่างกระบวนการศึกษาของรัฐ

ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นประวัติศาสตร์วิพากษ์ ที่ต่อยอดให้คนรุ่นหลังหันมามองประวัติศาสตร์ไทยในมุมที่ไม่เคยมองมาก่อน...

ข้อมูลหนังสือ

  • ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียน และอนุสาวรีย์ ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก
  • ผู้เขียน: นิธิ เอียวศรีวงศ์
  • สำนักพิมพ์: ศิลปวัฒนธรรม
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — ธันวาคม 2563
  • ISBN: 9789740217275