"หนังสือเล่มนี้ เป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์พิสดาร long history ของไทยและญี่ปุ่น ที่น่าสนใจ น่าเรียนรู้อย่างยิ่ง" (จากคำนำเสนอโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ)

การพัฒนาชาติให้เป็นสมัยใหม่ของไทย แต่เดิมถูกอธิบายไว้ว่ามีอยู่เพียง ๒ ช่วง คือ ตามรอยตะวันตกในสมัยล่าอาณานิคม กับตามรอยสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามเย็น

แต่แท้จริงแล้ว ไทยเคยมีรูปแบบการพัฒนาชาติตามรอยญี่ปุ่นช่วงเวลาสั้นๆ ในสมัยคณะราษฏร

หลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕ รัฐบาลคณะราษฏรต้องการสร้างชาติไทยให้เป็นสมัยใหม่โดยไม่ดำเนินตามรัฐบาลระบอบเก่า ญี่ปุ่นมหาอำนาจใหม่ในเอเชียจึงกลายเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาชาติไทย ดังนั้น ไทยกับญี่ปุ่นจึงสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเพื่อร่วมกันสร้างชาติเอเชียให้ทันสมัยต้านอิทธิพลยุโรป

ข้อมูลหนังสือ