ภาษาไทยมาจากไหน?

บางคนก็ว่าไม่ได้มาจากไหน คงเป็นเรื่องยาก ถ้าจะตอบให้ชัดว่าภาษาไทยมีที่มาอย่างไร? แต่ที่แน่ๆ รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ มีบางส่วนของคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้ "แลหลังคำเขมร-ไทย" รวบรวมบทความต่างกรรมต่างวาระที่มีจุดร่วมเดียวกัน คือมุ่งอธิบายคำศัพท์ในภาษาไทยที่เราใช้กันจนชิน ใช้กันจนเชื่อว่าเป็นคำไทยแท้ๆ ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่ เพราะแท้จริงแล้วภาษาไทยเกิดจากการผสมผสานจากหลายๆ ภาษา โดยมีภาษาเขมรโบราณเป็นหนึ่งในนั้น 

บ้านเมืองในดินแดนประเทศไทยบางช่วงบางสมัยเคยอยู่ใต้อิทธิพลของเขมรโบราณ จึงรับเอาภาษาและวัฒนธรรมของเขมรโบราณมาใช้ด้วย นานวันเข้าก็ซึมซับ ผสมผสาน จนแยกไม่ออก ลืมที่มาร และเชื่อกันไปว่าอะไรๆ ที่เป็นไทยเกิดขึ้นได้ด้วยตัวมันเอง

ข้อมูลหนังสือ