ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์และศรัทธาเป็นสิ่งที่มีมาช้านานและยังดําเนินมาจนกระทั่งปัจจุบัน ต้นตอของปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการมองสมองของเราเป็นเพียงอวัยวะแห่งการคิดและสติปัญญา ราวกับเครื่องประมวลผลทางชีวภาพและตัด "จิตสํานึก" หรือ "จิตใจ" ออกไป ลดทอนคุณค่าด้านนามธรรมของมนุษย์ให้เหลือเพียงคุณค่าด้านชีวภาพ

สําหรับ ดร.เจย์ ลอมบาร์คแล้ว มุมมองเช่นนี้สร้างปัญหาในการทําความเข้าใจสารัตถะของมนุษย์และทําให้เราไม่เข้าใจกันและกัน เขาใช้ประสบการณ์และความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์เชื่อมรอยแยกระหว่างสองโลกนี้เข้าด้วยกันว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ตัวเลข ความเชื่อนั้นไม่ใช่ว่าต้องอยู่อย่างล่องลอย และตัวเราไม่ใช่แค่ระบบชีวภาพเปลือยเปล่า การผสานมุมมองนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับการแก้ไขความขัดแย้งในโลกทุกวันนี้ได้

ข้อมูลหนังสือ

  • จิตสำนึกแห่งพระเจ้า : ประสาทวิทยาศาสตร์ ศรัทธา และการแสวงหาจิตวิญญาณของมนุษย์
  • แปลจากหนังสือ: The Mine Of God
  • ผู้เขียน: Dr. Jay Lombard
  • ผู้แปล: รศ. ดร. สิรพัฒน์ ประโทนเทพ
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 312 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2562
  • ISBN: 9789740216681