“...ไม่เพียงแต่การปฏิวัติ ๒๔๗๕ และความทรงจําเกี่ยวกับการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามมาอย่างยาวนาน นับแต่การต่อต้านจากพลังฝ่ายอนุรักษนิยมจากอดีตจวบจนปัจจุบัน ทั้งในมิติการล้มล้างอํานาจทางการเมือง การทําลายความรู้-ความทรงจํา เกี่ยวกับคุณค่าของเหตุการณ์ออกไปจากความทรงจําร่วมของสังคมไทยเท่านั้น

แต่สังคมไทยยังถูกตอกย้ำความทรงจําร่วมอย่างยาวนานถึงการมีช่วงชั้นทางสังคมว่าเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ ความทรงจําร่วมทางสังคมมีแต่เรื่องราวแห่งมหาบุรุษที่ถูกสร้างขึ้นราวกับไม่มีสามัญชน และการให้เกียรติแก่ผู้คนนอกศูนย์กลางเท่าที่ควร รวมทั้งยังตอกย้ำมายาคติที่ว่า ‘การปฏิวัติ ๒๔๗๕ เป็นการชิงสุกก่อนห่าม’

‘คนไทยยังไม่มีความพร้อมต่อระบอบประชาธิปไตย’ ‘คนอีสานเป็นคนเฉื่อยชาทางการเมือง’ ...”

ข้อมูลหนังสือ

  • ราษฎรธิปไตย : การเมือง อำนาจ และทรงจำของ(คณะ)ราษฎร
  • ผู้เขียน: ศรัญญู เทพสงเคราะห์
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 408 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2562
  • ISBN: 9789740216650